Slovak  English  German  Hungarian

+421 904 066 066

info@odvlhceniestavieb.sk

 ☎️  Zákaznícka linka: +421 904 066 066

OBNOVA

Odstránenie vlhkosti refektára Františkánskeho kostola sv. Petra a Pavla v Nitre

Názov projektu: Refektár Františkánskeho kostola sv. Petra a Pavla v Nitre
Investor: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Horné mesto, Samova 2, 949 01, Nitra
Použitá sanačná metóda: horizontálna injektáž
Zhotoviteľ: ELCOP, s.r.o. | Piesková 1153/14, 949 01 Nitra

PROJEKT

Sanačná metóda musí odstrániť príčinu vlhkosti, tým zamedzíme poškodzovaniu omietky a predĺžime životnosť stavby.

Františkánsky kláštor a kostol sv. Petra a Pavla v Nitre

Realizácia: 1624 – 1634

Významná renesančná stavba, lemujúca pravú stranu Samovej ul., od vstupu do Horného mesta.

Výstavbou pôvodne renesančnej budovy kláštora rádu Františkánov spolu s kostolom sv. Petra a Pavla začína kompaktná zástavba budov Samovej ulice horného mesta. Výstavba pôvodne renesančného kláštora a kostola bola ukončená v r. 1634, neskôr barokovo upravená, o čom svedčí aj kamenný reliéf nad vstupom do kláštora. Budova kláštora je spojená s kostolom sv. Petra a Pavla, má podobnú kompozíciu a  použité architektonické prvky na priečelí budovy.

Miestnosti budovy kláštora majú na prízemí pruské klenby, na poschodí rovné stropy. Kláštor prepája chodba, ktorá je v staršej dvojtraktovej budove zaklenutá valenou klenbou s podkasanými lunetami. Najvzácnejšou miestnosťou prízemia bol refektár. Bol zariadený vyrezávaným nábytkom a za lavicami na stenách okolo celej jedálne boli umiestnené reliéfne plastiky – stallá zo života sv. Františka, ktoré v 50. – tych rokoch minulého storočia boli premiestnené spolu s ambonou do kostola, kde sú dodnes.

V refektári sa nachádza obraz poslednej večere z r. 1800 od Jozefa Zannúfiho z Trnavy, ktorý po skonfiškovaní budovy v roku 1950 bol preložený pred ničiacou rukou do sakristie. Pri rekonštrukcii refektára v minulosti sa znovu dostáva na svoje pôvodné miesto. V kláštore sa nachádzala rozsiahla knižnica. 

Budova kláštora Františkánov a kostol sv. Petra a Pavla sú zaradené do celomestkého zoznamu pamätihodností mesta Nitry a  patria medzi národné kultúrne pamiatky v rámci mestskej pamiatkovej rezervácie.

Odstránenie vlhkosti z obvodovej konštrukcie miestnosti refektára

V roku 2021 sa správca farnosti rozhodol riešiť negatívny stav vlhnutia múrov a podláh v miestnosti refektára, čo si vyžiadalo komplexné a trvalé riešenie odstránenia vlhkosti. Z dôvodu chýbajúcej horizontálnej hydroizolácie obvodovej konštrukcie dochádzalo ku kapilárnej vzlínavosti a k výraznému prenikaniu vlhkosti, čo malo za následok výrazné narušenie omietok, tvorbu plesní a zdraviu škodlivé prostredie.   Po odstránení znehodnotených omietok muriva tvoreného prevažne plnou pálenou tehlou a  odstránením prímurovky sa odokryli pôvodné maľby, ktoré tvorili výzdobu refektára. Odstránením drevenej podlahy tvorenej parketami, sa odkryla časť pôvodnej podlahy, ktorá bola zakrytá násypom. Zároveň odstránením omietok na priečke s chodbou sa zistila prítomnosť pôvodnej okennej klenby, ktoré boli zamurované.

V roku 2021 sa správca farnosti rozhodol riešiť negatívny stav vlhnutia múrov a podláh v miestnosti refektára, čo si vyžiadalo komplexné a trvalé riešenie odstránenia vlhkosti. Z dôvodu chýbajúcej horizontálnej hydroizolácie obvodovej konštrukcie dochádzalo ku kapilárnej vzlínavosti a k výraznému prenikaniu vlhkosti, čo malo za následok výrazné narušenie omietok, tvorbu plesní a zdraviu škodlivé prostredie.   Po odstránení znehodnotených omietok muriva tvoreného prevažne plnou pálenou tehlou a  odstránením prímurovky sa odokryli pôvodné maľby, ktoré tvorili výzdobu refektára. Odstránením drevenej podlahy tvorenej parketami, sa odkryla časť pôvodnej podlahy, ktorá bola zakrytá násypom. Zároveň odstránením omietok na priečke s chodbou sa zistila prítomnosť pôvodnej okennej klenby, ktoré boli zamurované.

Injektážna aplikácia je šetrný zásah do obvodovej konštrukcie stavby

Investor sa rozhodol pre metódu, ktorá predstavuje šetrný stavebný zásah, bez narušenia statiky konštrukcie. Použitá patentovaná technológia na odvlhčenie muriva je založená na injektážnej aplikácii sanačnej hmoty do obvodovej konštrukcie, vytvorením hydroizolačnej zábrany zamedzí prestupu a kapilárnemu vzlínaniu vody, čím dochádza k postupnému znižovaniu vody obsiahnutej v murive.

Vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie stavby a osadenie voči terénu bola zvolená horizontálna sanácia obvodového múra i priečok. Vodorovná hydroizolácia sa vyhotovila v dvoch radoch, prvý rad hydroizolačnej vrstvy bol vytvorený pod úrovňou budúcej podlahy a druhý rad hydroizolačnej vrstvy 150 mm nad úrovňou budúcej podlahy.

Takto ošetrené murivo sa postupne zbaví obsiahnutej vody a dochádza k vysušeniu. Vysušením obvodovej konštrukcie docielime predĺženie životnosti stavby a zamedzíme nielen poškodzovaniu, ale vytvoríme i zdravotne priaznivé prostredie pre užívanie priestorov.

Pozrite si ďalšie projekty

Pozrite si ďalšie projekty

Odstránenie vlhkosti múzea renesančno-barokového kaštieľa v obci Sobotište

V roku 2021 sa obec Sobotište rozhodla riešiť negatívny stav vlhnutia múrov obecného úradu využívajúceho budovy Nyárovského renesančno-barokového kaštieľa v miestnostiach expozície múzea.

Odstránenie vlhkosti z obvodovej konštrukcie farského úradu v Lehote pri Nitre

V roku 2020 sa správca farnosti Lehota rozhodol riešiť negatívny stav vlhnutia múrov farského úradu. Vlhkosť poškodzovala obvodový nielen plášť stavby ale i priečky v interiéri.

Máte záujem o nezáväznú cenovú kalkuláciu?